TS-Country


         แบบนี้ได้พลังมาจากฟอนตฺฝรั่ง ชื่อ Bleeding Cowboys อักษรอักกฤษของเขาสวยมาก
ส่วนของผมใส่ลงไปแค่พอเป็นพิธีให้รู้ว่าเด็กเลี้ยงควายก็เขียนภาษอังกฤษได้แสดงความคิดเห็น